Algemene voorwaarden

Prijzen:
1. Al onze prijsopgaven zijn in Euro´s en exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Betalingen
1. Betaling is uiterlijk verschuldigd vanaf het moment van aflevering, betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
• Per iDeal: Bij aanschaf product, zonder extra kosten.
• Per Pin: direct bij aflevering, zonder extra kosten.
• Per CreditCard: Bij aanschaf product, ivm incassokosten die creditcard maatschappijen rekenen, wordt hiervoor een vergoeding gevraagd.
• Per overboeking: Na aanschaf tijdens reparatie product, ontvangt u een factuur. Uw apparaat kan worden afgehaald/opgestuurd na betaling. Er zijn geen extra kosten voor de betaalwijze.
2. Bij bedragen hoger dan EUR 750,- kan om een aanbetaling of vooruitbetaling worden verzocht. MacRepair zal de opdracht pas dan uitvoeren nadat het afgesproken bedrag op bankrekening van MacRepair is bijgeschreven.
3. Betaling op factuur valt niet onder de standaard betaalmethoden. Alleen door regelmatig terugkerende klanten kan een verzoek hiertoe worden ingediend. Na toetsing geldt dan:
Bij betalingswijze Op Rekening dient het factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum op bankrekening MacRepair bijgeschreven te zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn gaat de volgende incassoprocedure in werking:
• De eerste herinnering wordt 14 dagen na oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. De betalingstermijn van deze herinnering is 7 dagen.
• De tweede herinnering wordt 21 dagen na oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. Deze herinneringsfactuur wordt met EUR 16,50 incasseringskosten verhoogd. De betalingstermijn van deze factuur is 7 dagen.
• Na 28 dagen wordt ivm de wettelijke verplichting hiertoe een ingebrekestelling aangetekend verzonden. De termijn van deze ingebrekestelling is 7 dagen.
• 35 dagen na oorspronkelijke factuurdatum wordt overgegaan tot incassoprocedure, waarbij alle incassokosten en de rente voor rekening van de cliënt komen. MacRepair maakt gebruik van de diensten van Excellent Incasso.

Refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso
Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice op het volgende adres: klantenservice@macrepair.nl. U kunt dan binnen 1 werkdag een inhoudelijke reactie ontvangen. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag gelijk terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice.

Facturatiebasis
1. Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
2. Facturering van honorarium en goederen vindt altijd plaats op basis van bestede uren en/of materialen.

Leveringen
1. Aan offertes gedaan door MacRepair kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Levering van onderdelen vindt altijd plaats op basis van “Forward Exchange”, dwz dat onderdelen op het moment van orderbevestiging moeten worden ingeleverd bij MacRepair. Defecte onderdelen worden altijd eigendom van MacRepair. Indien cliënt na ondertekening orderbevestiging alsnog besluit om reparatie niet te laten uitvoeren behoudt MacRepair het betreffende onderdeel zonder restitutierechten van cliënt.
3. MacRepair is eerst gehouden een opdracht uit te voeren wanneer deze schriftelijk is geaccepteerd. Opdrachten kunnen zonder opgaaf van reden door MacRepair worden geweigerd.
4. Goederen blijven na aflevering aan cliënt of aan het adres dat door cliënt is opgegeven, het eigendom van MacRepair totdat cliënt het volledige daarvoor verschuldigde bedrag betaald heeft.
5. Leen- of verhuurapparatuur is onvervreemdbaar eigendom van MacRepair en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden onafhankelijk van de overeengekomen leen- of verhuurperiode.
6. Bij gebruik van leen- of verhuurapparatuur is cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor verzekering van deze apparatuur tegen risico´s van onder andere brand, diefstal, beschadiging, transportschade.

Reclames
1. Klachten op geleverde diensten/goederen dienen binnen 8 dagen na overdracht apparatuur aan MacRepair bekend te worden gemaakt.
2. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
3. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen MacRepair terzake de betreffende gebreken/facturen.

Transport
MacRepair verzorgt in geen geval het transport van apparatuur. De client kan er wel voor kiezen om MacRepair opdracht te geven het transport in eigen naam voor rekening en risico van de client te regelen met vervoerder de AMP Groep. Indien de client hiervoor kiest, is er sprake van een overeenkomst van lastgeving met MacRepair. MacRepair geeft de AMP Groep dan de opdracht om het transport voor rekening en risico van de client te verzorgen. MacRepair is in geen geval verantwoordelijk voor het transport, noch aansprakelijk voor kosten of schade die daarvan om welke reden dan ook het gevolg zijn. De client is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico´s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade, vermissing of verlies van alle aan MacRepair ter beschikking gestelde materialen.

De kosten die MacRepair rekent voor transport zijn gebasseerd op gewicht van het betreffende apparaat plus een transportdoos gewicht van maximaal 1.5KG. Mocht klant een transportverpakking gebruiken met een hoger gewicht, dan heeft MacRepair het recht om een extra transportvergoeding in rekening te brengen.

Garantie
1. De hardware garantie periode is op basis van de bij aanschaf overeengekomen garantie module. Indien geen module is overeengekomen is de Apple part garantie van toepassing welke 3 maanden is. Deze gaat in op het moment dat de apparatuur gereed is gemeld aan de client.
2. Garantie op Hardware is op basis van Carry-in, tenzij met de client een onsite module is overeengekomen.
3. Garantie afhandeling is gerelateerd aan de afgesproken module. Indien geen module is overeengekomen dan heeft de client recht op de Apple part garantie afhandeling of de MacRepair standaard garantie.
4. Indien door MacRepair geleverde/gerepareerde apparatuur wordt aangesloten op niet-gecertificeerde bekabeling of apparatuur, danwel door niet gediplomeerde monteurs wordt aangesloten dan vervalt de garantie op door MacRepair geleverde/gerepareerde apparatuur.
5. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft MacRepair geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
6. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de cliënt.
7. Complicaties die optreden tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van MacRepair, hetzij bij cliënt, die niet het gevolg zijn van verwijtbaar handelen van MacRepair, vallen buiten de verantwoordelijkheid van MacRepair. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan cliënt.
8. MacRepair is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van cliënt, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
9. MacRepair gaat er van uit dat cliënt zelf reservekopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door MacRepair alleen gemaakt wanneer cliënt daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. MacRepair is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door MacRepair verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
11. Gezien de aard en werking van computers kan MacRepair geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering. Gezien de materiaalkeuze van Apple voor haar apparatuur kan esthetische beschadiging bij reparatie soms niet geheel worden uitgesloten; MacRepair wijst verantwoordelijkheid hiervoor af.

Review
1. Wanneer een cliënt online een product of dienst heeft afgenomen bij MacRepair, dan wordt de cliënt per e-mail uitgenodigd om een review te plaatsen.
2. MacRepair maakt voor het verzenden van uitnodigingen, en het verwerken van online beoordelingen, gebruik van de diensten van CusRev (een onafhankelijke derde partij).
3. Door de algemene voorwaarden te accepteren geeft de cliënt CusRev toestemming om bij een online afgenomen product of dienst bij MacRepair per e-mail een uitnodiging te sturen voor het plaatsen van een review. Die review bestaat uit een paar korte vragen met een beoordelingsmeter waarbij de cliënt de mogelijkheid heeft om een beoordeling voor het afgenomen product of dienst te geven.
4. Beoordelingen kunnen niet worden aangepast of verwijderd. MacRepair kan een beoordeling wel verwijderen, maar doet dat alleen als deze niet aan onze richtlijnen voldoet of wanneer er persoonsgegevens worden gedeeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. In geval van geschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.

Algemeen
1. MacRepair is op geen enkele wijze verbonden met Apple Computer©Inc.
2. MacRepair is een onafhankelijk bedrijf en geen Apple authorized Service Provider.

Indien van toepassing – aanvullende voorwaarden online shop:

Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MacRepair en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen MacRepair en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij MacRepair zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. MacRepair is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als MacRepair gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MacRepair niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. MacRepair kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen MacRepair de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan MacRepair zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
• Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MacRepair onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MacRepair is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MacRepair passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal MacRepair daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. MacRepair kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien MacRepair op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. MacRepair zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de MacRepair vestiging waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan MacRepair bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan MacRepair retourneren, conform de door MacRepair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan MacRepair. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan MacRepair heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal MacRepair dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door MacRepair of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door MacRepair niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht
1. MacRepair kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien MacRepair dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door MacRepair tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MacRepair geen invloed heeft;
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Aansprakelijkheid
1. MacRepair is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de consument. MacRepair is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website of enige andere (reclame)uiting van MacRepair, het (onjuiste) gebruik van de website of andere uitingen van MacRepair door de consument en het verstrekken van onjuiste gegevens door de consument.
2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de consument te wijten is aan de opzet of grove schuld van MacRepair, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan MacRepair te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van MacRepair, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de consument aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
3. Mocht er op enig moment toch aansprakelijkheid van MacRepair ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat MacRepair in rekening heeft gebracht.
4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
5. De consument die onderneming is, vrijwaart MacRepair voor alle schade die MacRepair mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door MacRepair geleverde zaken.

Overmacht
1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan MacRepair zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van MacRepair, stakingen in het bedrijf van MacRepair, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MacRepair afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. MacRepair is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Conformiteit en Garantie
1. MacRepair staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat MacRepair er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door MacRepair, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover MacRepair kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan MacRepair schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van MacRepair komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. MacRepair is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van MacRepair en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Levering en uitvoering
1. MacRepair zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MacRepair kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal MacRepair geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal MacRepair het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal MacRepair zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van MacRepair.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MacRepair tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan MacRepair bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MacRepair te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft MacRepair behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling
1. MacRepair beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MacRepair, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij MacRepair ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MacRepair binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot MacRepair. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van MacRepair niet op, tenzij MacRepair schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door MacRepair, zal MacRepair naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen
1. Op koopovereenkomsten op afstand tussen MacRepair en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Indien van toepassing – aanvullende voorwaarden hulp op afstand:

Algemeen
1. De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van hulp op afstand.
2. Onder cliënt/hulpvrager wordt verstaan, diegene welke gebruikt maakt van de dienst ‘hulp op afstand’ door MacRepair, haar ID-code en wachtwoord doorgeeft en de kosten betaald middels een online betaalmethode.
3. Hulpvrager hoeft niet per definitie een cliënt te zijn van MacRepair.

Kosten
1. De kosten voor het gebruik van ‘hulp op afstand’ worden vooraf ingekocht middels een online betaalmethode op de website van MacRepair.
2. Indien er voor de werkzaamheden meer tijd nodig was dan vooraf ingekocht ontvangt u achteraf per e-mail een digitale factuur voor de extra benodigde tijd.
3. Korting of restitutie op de geleverde diensten is nimmer mogelijk. Overgebleven minuten kunnen niet als tegoed door de cliënt/hulpvrager bewaard worden.
4. Het gebruik van een mobiele telefoon kan extra kosten met zich meebrengen, welke voor rekening zijn van cliënt/hulpvrager.
5. MacRepair werkt niet volgens het ‘No Cure No Pay’ systeem.

Hulp op afstand
1. MacRepair maakt gebruik van het softwareprogramma TeamViewer.
2. MacRepair garandeert dat de gemaakte verbinding geheel veilig is.
3. MacRepair garandeert dat alleen de cliënt/hulpvrager en een medewerker van MacRepair inzicht hebben in het computersysteem van cliënt/hulpvrager.
4. Voor het gebruik van de software worden geen extra kosten in rekening gebracht.
5. Verbinding kan alleen worden gemaakt d.m.v. een ID-code in combinatie met een wachtwoord, welke alleen voor cliënt/hulpvrager zichtbaar is.

Geheimhoudingsplicht
1. MacRepair heeft een geheimhoudingsplicht.
2. Op generlei mag er zonder voorafgaande toestemming van cliënt/hulpvrager informatie aan derden worden overgedragen.
3. In de database van MacRepair kunnen, zonder voorafgaande toestemming persoonlijke gegevens van cliënt/hulpvrager worden opgenomen.

Toestemming
1. Een cliënt/hulpvrager verleent haar toestemming voor het inloggen in het systeem van de cliënt/hulpvragen, zodra de ID-code, welke zichtbaar is voor cliënt/hulpvrager, aan een medewerker van MacRepair is doorgegeven.

Garantie
1. Garantie kan alleen worden gegeven indien na controle is gebleken dat een probleem zich voor heeft gedaan, na de hulp op afstand en door toedoen van de medewerker welke de dienst heeft verleend.

Aansprakelijkheid
1. MacRepair kan niet garanderen dat problemen opgelost kunnen worden via hulp op afstand en kan hiervoor ook nimmer aansprakelijk gesteld worden.
2. MacRepair kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de vervolgschade na geleverde diensten.
3. MacRepair kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van data, software en bestanden van cliënt/hulpvrager.
4. MacRepair is nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van het kopiëren van bestanden/data van cliënt/hulpvrager.

Voor eventuele toelichting of vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.